Bhakti » Aarti » Shri Ramchandra Kripalu Bhajman

Shri Ramchandra Kripalu Bhajman

Lyrics Hindi, English and Video

Shri Ramchandra Kripalu Bhajman

Shri Ramchandra Kripalu Bhajman Aarti

 

 

Shri Ramchandra Kripalu Bhajman (Lyrics English)

Shriramachandra kripalu bhaju mana harana bhavabhaya darunam,
Navakanja-lochana, kanjamukha kara kanja pada kanjarunam.

Kandarpa aganita amita chavinava neela-neeraja sundaram,
Pata peeta manahu tadita ruchi shuchi noumi, janaka sutavaram.

Bhaju deenbandhu dinesha danava-daitya-vansha-nikandanam,
Raghunanda anandakanda koshala chandra dasharatha-nanadanam.

Shira mukuta kundala tilaka charu udaru anga vibhushanam,
Aajaanubhuja shara-chaapa-dhara, sangrama-jita-khara dushanam.

Iti vadati tulasidasa shankara-sesha-muni-mana-ranjanam,
Mama hridaya kanja-nivaasa kuru, kaamaadi khala-dala-ganjanam